Chính Sách Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với trang web TobaccoFreeCA, được điều hành bởi California Department of Public Health (Bộ Y tế California-CDPH). CDPH là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Thông tin được thu thập cho mục đích phân tích số lượng khách truy cập sử dụng trang web này, coi thời gian khách ở lại trên trang web và những phần họ xem. Thông tin này được lưu trữ để tham khảo trong tương lai để hiểu sở thích và nhu cầu của khách truy cập của chúng tôi.

Trang web này sử dụng Google Analytics để theo dõi các thống kê này. Thông tin này sẽ không được giao dịch hoặc bán. Để biết đầy đủ Chính Sách Riêng Tư của Google, bấm here (vào đây). Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực hành quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến về việc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, muốn ngừng nhận thông tin từ chúng tôi, hoặc muốn loại bỏ, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi qua trang web này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi một email đến [email protected], hoặc bằng cách gửi thư đến:

California Department of Public Health
CDIC/Tobacco Control Section
MS 7206
P.O. Box 997377
Sacramento, CA 95899-7377

Nếu bạn muốn xóa bỏ, sửa đổi hoặc cập nhật thông tin, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ để xác định hồ sơ mà bạn muốn xóa bỏ, sửa đổi hoặc cập nhật. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo yêu cầu của bạn, nhưng chúng tôi không thể hứa sẽ làm như vậy.

Nếu bạn chọn gửi thông tin cho chúng tôi, thông tin sẽ được truyền qua đường dây an toàn đến cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Mọi thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích được cung cấp và sẽ không được chia sẻ với thực thể khác ngoại trừ khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.